Nordzucker – drugim co do wielkości producentem cukru w Europie

Agripartner

Grupa Nordzucker z siedzibą w Brunszwiku w Niemczech jest jednym z wiodących producentów cukru na świecie. Nasza oferta produktów z buraków cukrowych i trzciny cukrowej obejmuje cukier biały, cukier surowy, specjały oraz fondant. Ponadto produkujemy wysłodki, melasę, nawozy i biokomponenty, a także energię elektryczną. Dla Grupy Nordzucker priorytetem jest zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

W sumie 4000 pracowników w 21 europejskich i australijskich cukrowniach, a także rafineriach w całej Grupie, dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju.od Plantatora do Konsumenta

Nordzucker założony w Europie, zakorzeniony regionalnie i zorientowany globalnie od wielu lat pozostaje niezawodnym partnerem na rynku cukru i produktów pochodnych.
Skupiając się na zrównoważonym rozwoju, tworzymy wartość w łańcuchu od Plantatora do Konsumenta, w celu utrzymania i rozwijania konkurencyjnego, lokalnie osadzonego biznesu w branży cukrowniczej.

2 nowoczesne cukrownie w Chełmży i w Opalenicy

W Polsce Nordzucker prowadzi swoją działalność poprzez spółkę Nordzucker Polska S.A. z dwoma zakładami produkcyjnymi w Opalenicy (Województwo Wielkopolskie) i w Chełmży (Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Fabryka cukru w Chełmży przeprowadziła swoją pierwszą kampanię przerobową buraka cukrowego w 1882 roku. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w dwóch silosach o pojemnościach: 60.000 ton i 45.000 ton. Zakład jest wyposażony w stację segregacji cukru umożliwiającą dostarczanie klientom różnych frakcji cukru.

Fabryka cukru w Chełmży

Fabryka cukru w Opalenicy powstała w 1884 roku. Tam też znajduje się siedziba firmy Nordzucker Polska S.A. Wyprodukowany cukier jest magazynowany w silosach o łącznej pojemności 60.000 ton: jeden silos o pojemności 40.000 ton i dwóch o pojemnościach po 10.000 ton.  

Fabryka cukru w Opalenicy

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROGRAMU ”BEZPIECZNE CUKROWNIE”W dn. 22.02.2023r. Nordzucker Polska S.A. podpisał umowę z ZUS w ramach której otrzymał dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Dzięki dofinansowaniu Spółce udało się zrealizować projekt BEZPIECZNE CUKROWNIE w ramach którego przeprowadzono trzy działania poprawiające bezpieczeństwo pracowników obu zakładów. W ramach projektu zakupiono sprzęt do bezpiecznej pracy na wysokości, wyposażenie laboratorium zapewniające bezpieczeństwo przy użytkowaniu substancji chemicznych a także wyposażono stanowiska pracy w system detekcji gazów.

Wartość projektu BEZPIECZNE CUKROWNIE brutto wyniosła 159 534,81 PLN
Kwota dofinansowania wynosi: 63 441,14 PLN


Kostki Cukru Jakość – Ekologia – zrównoważony Rozwój

Od 1999 w Opalenicy, a po 2000 roku również w fabryce w Chełmży przeprowadzono wiele zmian modernizacyjnych z licznymi inwestycjami, mającymi na celu poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii i ochronę środowiska. Obydwa zakłady produkcyjne posiadają własne elektrociepłownie, oczyszczalnie ścieków i laboratoria.

W laboratoriach zakładowych prowadzimy nadzór nad jakością na każdym etapie procesu produkcji cukru. Nasze nowoczesne oczyszczalnie ścieków wykorzystują procesy beztlenowe i tlenowe, gwarantując jakość oczyszczania spełniającą wymagania polskiego prawa. Dodatkowe korzyści wynikające z oczyszczania ścieków w procesie beztlenowym jest produkcja biogazu, który jest wykorzystywany w instalacjach centralnego ogrzewania. Dzięki zmodernizowanym blokom, energetycznym zakłady nieustannie zmniejszają zużycie węgla, a wyprodukowana energia elektryczna jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania obu zakładów.

Cukier

NASZA MARKA

Marka Sweet Family jest obecna na polskim rynku od 2004 roku. Wyróżnia ją łatwo rozpoznawalny ciemno-niebieski kolor opakowań. Produkty Sweet Family używane są przede wszystkim do słodzenia i dekorowania ciast oraz słodzenia napojów.

Marka komunikuje się ze swoimi konsumentami głównie poprzez stronę internetową, gdzie poleca sprawdzone przepisy na wypieki i desery na różne okazje. Sweet Family przypomina o sobie, szczególnie w okresie letnim, organizując konkursy promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, którym towarzyszy kampania w mediach elektronicznych.

Sweet-Family

Sweet-Family

Asortyment cukru dostępny w ofercie firmy Nordzucker:

CUKIER DROBNY

 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 10 kg

CUKIER KRYSZTAŁ

 • opakowania jednostkowe: worki ( 25 kg), torebki (1 kg) - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg
 • big bag (1.000 kg/ 800 kg / 500 kg)
 • luz (autocysterny)

CUKIER PUDER

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 9 kg
 • opakowania papierowe: worki 25 kg

CUKIER BRĄZOWY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER W KOSTKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 7 kg

CUKIER TRZCINOWY NIERAFINOWANY

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg
 • opakowania jednostkowe 1,0 kg - pakowane w opakowanie zbiorcze 10 kg

CUKIER TRZCINOWY W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kg

CUKIER KRYSZTAŁ W SASZETKACH

 • opakowania jednostkowe 0,5 kg - pakowane w opakowania zbiorcze 5 kgKomunikacja z Akcjonariuszami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22.08.2023

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22.08.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki, w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.,

b) podziału zysku za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.,

e) wprowadzenia następujących zmian w Statucie Spółki

1. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1: „Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” Proponowane brzmienie § 13 ust. 1: „Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów.”

2. W § 14 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: „Zarząd Spółki nie jest obowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji wskazanych w art. 380 1 § 1 i 2 k.s.h. w formie pisemnej, chyba że Rada Nadzorcza zażąda przekazania tych informacji. Na żądanie Rady Nadzorczej ww. informacje będą przekazywane w formie ustnej.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku.” Proponowane brzmienie § 18 ust. 1: „Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jest to określone w przepisach kodeksu spółek handlowych.”

4. Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 4: „Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” Proponowane brzmienie § 18 ust. 4: „Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

5. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 lit h): „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości” Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 lit h): "wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł"

6. Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6: „Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.” Proponowane brzmienie § 26 ust. 6: „Oprócz spraw wymienionych w ust. 5, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych, za wyjątkiem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym.”

f) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 23.02.2023 r.

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23.02.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

6. Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.08.2021 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki, w Opalenicy ul. 5 Stycznia 54.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

b) podziału zysku za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2020 r. do 28.02.2021 r.,

e) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - PROCES DEMATERIALIZACJI

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Nordzucker Polska S.A. nie posiadają już formy dokumentu i zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.

W celu dematerializacji dokumentów akcji Nordzucker Polska S.A. wezwała pięciokrotnie akcjonariuszy poprzez ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Z DNIEM 1 MARCA 2021 ROKU WYGASŁA Z MOCY PRAWA MOC OBOWIĄZUJĄCA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI, A MOC PRAWNĄ UZYSKAŁY WPISY W REJESTRZE AKCJONARIUSZY. Za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WPISY DO ELEKTRONICZNEGO REJESTRU AKCJONARIUSZY NORDZUCKER POLSKA S.A. ZOSTAŁY DOKONANE ZGODNIE Z OSTATNIM STANEM WPISÓW W DOTYCHCZASOWEJ KSIĘDZE AKCYJNEJ. TAK WIĘC NAWET CI AKCJONARIUSZE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE, ZACHOWALI SWÓJ STATUS AKCJONARIUSZY. Uchwałą Nr 3 z dnia 19 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nordzucker Polska S.A. dokonało wyboru BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA – BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, KRS 0000014843 (dalej „Biuro Maklerskie Pekao”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Nordzucker Polska S.A. Zarząd Nordzucker Polska S.A. zawarł ze wskazanym podmiotem Umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

W celu utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, Nordzucker Polska S.A. udostępniła Biuru Maklerskiemu Pekao dane osobowe akcjonariuszy, w wyniku czego Biuro Maklerskie Pekao pełni funkcję Administratora tych danych osobowych. Podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w rejestrze akcjonariuszy jest również Biuro Maklerskie Pekao, które nie udziela telefonicznie informacji akcjonariuszom. Informacje te można uzyskać w Punktach Usług Maklerskich po okazaniu dokumentu tożsamości.

Realizując obowiązek nałożony przez rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), Biuro Maklerskie Pekao wysłało do każdego akcjonariusza informację o przetwarzaniu danych osobowych. Z otrzymaniem tej informacji nie wiążą się żadne dodatkowe obowiązki akcjonariuszy.

DODATKOWE INFORMACJE LUB WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE AKCJI MOŻNA UZYSKAĆ WYSYŁAJĄC E-MAIL NA ADRES OPALENICA@NORDZUCKER.COM LUB TELEFONICZNIE W CZWARTKI W GODZ. 9:00 – 13:00 POD NR TEL. 61 44 79 412 I 61 44 79 300.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE AKCJI - PROCES DEMATERIALIZACJI
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - PIĄTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to piąte wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - CZWARTE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to czwarte wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - TRZECIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to trzecie wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - DRUGIE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to drugie wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji - PIERWSZE WEZWANIE

Zarząd Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 Stycznia 54, nr KRS 0000092978, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Opalenicy (64-330), ul. 5 Stycznia 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).

Jest to pierwsze wezwanie.

Link do ogłoszenia w MSiG - POBIERZ

PLANTATORZY

Kontakt z inspektorem

Dane kontaktowe inspektorów z podziałem na regiony produkcyjne zakładów w Chełmży oraz w Opalenicy

Zakład w Chełmży

Andrzej Kończalski

692 454 001

Stanisław Sikora

604 168 176

Marcin Zieliński

692 454 020

Witold Grupa

692 454 019

Rejon Chełmża

Zakład w Opalenicy

Andrzej Jankowiak

693 069 781

Grzegorz Janiszewski

696 835 560

Marian Drozdowski

693 069 669

Paweł Rutkowski

693 069 797

Franciszek Adamiak

695 791 183

Rejon Opalenica

Kodeks postępowania dla dostawców

W ramach strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez firmę Nordzucker, zobowiązaliśmy się do partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami w celu zagwarantowania przestrzegania określonych standardów postępowania w zakresie uczciwości biznesowej, uczestniczenia w życiu społecznym i relacji międzyludzkich, zawartych w Kodeksie postępowania dla dostawców.

Ogólne warunki zakupu

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią uregulowanie prawne dla zamówień oraz zakupów dokonywanych przez Nordzucker Polska S.A. u podmiotów trzecich.

KONTAKT

Nordzucker Polska S.A.    |    ul. 5 Stycznia 54    |    64-330 Opalenica 
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000092978, NIP 777-26-37-586, BDO 000090558
kapitał zakładowy 141.951.607,20 zł opłacony w całości
E-mail: opalenica@nordzucker.com    |    Telefon: (+48) 61 44 79 300